D СУУЦ
ӨРӨӨНИЙ СОНГОЛТУУД

А СУУЦ

2-8 давхарт нийт 64,7мкв
9-16 давхарт нийт 63,6 мкв

илүү
B СУУЦ

2-8 давхарт нийт 45,4мкв
9-16 давхарт нийт 45,1мкв

илүү
С СУУЦ

1-8 давхарт нийт 51,2мкв
9-16 давхарт нийт 51,0 мкв

илүү
D СУУЦ

2-8 давхарт нийт 57,1мкв
9-16 давхарт нийт 56,1 мкв

илүү
Е СУУЦ

2-8 давхарт нийт 71,4мкв
9-16 давхарт нийт 70,6 мкв

илүү