60,48мкв 2 өрөө
Өрөөний зохион байгуулалт

42.42мкв, 1 өрөө

42.42мкв, 1 өрөөний дотор зохион байгуулалт

илүү
48,23мкв 2 өрөө

48,23мкв 2 өрөө байрны дотор зохион байгуулалт

илүү
55,91мкв, 2 өрөө

55,91мкв, 2 өрөө байрны дотор кохион байгуулалт

илүү
60,48мкв 2 өрөө

60,48мкв, 2 өрөө байрны дотор зохион байгуулалт

илүү